Általános üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 

 1. cikkely

Általános rendelkezések

 1.  A jelen általános üzleti feltételek szabályozzák a szerződő felek között létrejött adásvételi szerződésből adódó jogait és kötelezettségeit, a vevő és az eladó, a Dynava s.r.o. /Kft./, székhelye: Socháňová 1654/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, statisztikai számjele: 45250961, bejegyezve a Zsolnai /Žilina/ Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sro, betétszám: 52014/L, (a továbbiakban csak „eladó”) társaság között, amely szerződés tárgya az eladó internetes oldalán lévő elektronikus üzlet árujának a megvásárlása és értékesítése.
 2. A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a vevő a megrendelés eladónak való elküldésével nyugtázza, hogy beleegyezik abba, hogy a jelen általános üzleti feltételek és rendelkezései az eladó által üzemeltetett elektronikus üzlet internetes oldala által megkötött minden adásvételi szerződésre vonatkoznak majd, amely alapján az eladó a szóban forgó internetes oldalon bemutatott árut leszállítja a vevőnek (a továbbiakban csak „adásvételi szerződés”). Ugyanúgy a jelen általános üzleti feltételek vonatkoznak majd az eladó és a vevő között főként az adásvételi szerződés megkötésénél és az árureklamációnál keletkezett minden viszonyra.
 3. Az Általános üzleti feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben az eladó és a vevő írásos adásvételi szerződést kötnek, melyben az általános üzleti feltételektől eltérően egyeztetik a feltételeket, az adásvételi szerződés rendelkezései előnyt fognak élvezni az általános üzleti feltételekkel szemben.

 

 1. cikkely

 Megrendelés, az adásvételi szerződés megkötése

 1. Az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a vevő által kötelezően elfogadásra kerül a vevő adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslata a vevő által az eladónak megküldött e-mailüzenet formájában. A szerződés úgyszintén megkötöttnek tekintendő abban az esetben is, ha a vevő az eladónak elküldi az eladó internetes oldalán található, kitöltött formanyomtatványt, esetleg a vevő az árut a vevő telefonos megrendelése formájában rendeli meg, amiről egy visszaigazoló e-mailt kap.
 2. Amennyiben megállapításra kerül az eladandó áru magasabb ára, az eladónak kötelessége, hogy a vevőtől a megrendelés visszaigazolása előtt kérje a beleegyezését az aktuális árjegyzék szerinti ár módosításába. Csak miután a vevő beleegyezett az ármódosításba és ezt követően visszaigazolta (elfogadta) a megrendelést az eladó, akkor tekinthető megkötöttnek a szerződéses viszony. Az internetes üzletben lévő áru és szolgáltatások minden ára és minden illeték tartalmazza az ÁFA-t.
 3. A megrendelésnél ki kell tölteni a következő adatokat: a vevő családneve és utóneve / kereskedelmi megnevezése, állandó lakhelye / székhelye, áruszállítási címe, cégjegyzékszáma (vállalkozóknál), fizetési mód, szállítási mód, a megrendelés elintézésének a módja amennyiben nincs a raktáron elegendő áru, az a mód, ahogyan az eladónak tájékoztatnia kell az ügyfél az áru expedálásáról.
 4. A megrendelés kötelező elfogadása tartalmazza azon áru megnevezéséről és részletezéséről szóló adatokat, melynek értékesítése az adásvételi szerződés tárgyát képezi, továbbá adatokat az áru és/vagy más szolgáltatások áráról, adatokat az áru leszállítási határidejéről, azon hely megnevezése és arról szóló adatokat, hogy az árut hová kell leszállítani, adatokat az áru a vevő részére a megegyezett helyre való leszállításának áráról, feltételeiről, módjáról és időpontjáról, adatokat az eladóról (kereskedelmi megnevezés, székhely, statisztikai számjel, cégjegyzékbe való bejegyzés száma és hasonló), esetleg egyéb adatokat.
 1. cikkely

Az eladó jogai és kötelezettségei

 1. Az eladó köteles:
  1. az eladó által visszaigazolt megrendelés alapján leszállítani az árut a vevőnek a megegyezett mennyiségben, minőségben és időpontban, valamint az árut becsomagolni vagy elintézni szállításra a megőrzéséhez és megóvásához szükséges módon,
  2. biztosítani azt, hogy az áru teljesítse a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályait
  3. legkésőbb az áruval együtt átadni a vevőnek írásos vagy elektronikus formában az összes okmányt, ami az áru átvételéhez és használatához szükséges, valamint további okmányokat is, melyeket az érvényes jogszabályok írnak elő (használati utasítások szlovák nyelven, garancialevél, szállítólevél, adóviteli okmány).
 2. Az eladónak joga van arra, hogy a vevő rendesen és időben megfizesse a leszállított áru vételárát.
 3. Az eladónak joga van, hogy törölje a megrendelést, ha a készletek kiárusítása vagy áruhiány miatt nem képes az árut leszállítani a vevőnek a jelen általános üzleti feltételekkel meghatározott határidőn belül vagy azon az áron, amely az internetes üzletben van feltüntetve, amennyiben a vevővel nem egyezik meg pótteljesítésben. A megrendelés törléséről az ügyfél telefonon vagy e-mailben lesz tájékoztatva, és amennyiben megfizette a vételárat vagy annak egy részét, a pénzeszközöket 14 napos határidőn belül visszakapja az általa meghatározott számlára, ha az eladóval nem egyezik meg más módon.

 

 1. cikkely

A vevő jogai és kötelezettségei

 1. A vevő köteles:
 1. a)        átvenni a megvásárolt vagy megrendelt árut,
 2. b)        megfizetni az eladónak a megegyezett vételárat a megegyezett esedékességén belül, beleértve az árukézbesítési költségeket is,
 3. c)        nem rontani az eladó jóhírét,
 4. d)        igazolni a szállítólevélben az áru átvételét az aláírásával vagy az általa megbízott személy aláírásával,
 1. A vevőnek joga van az áru leszállítására olyan mennyiségben, minőségben, időpontban és helyen, ami megegyezésre került a szerződő felek között a megrendelés kötelező elfogadásában.
 2. A vevőnek joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételének napjától számított 14 munkanapon belül. A szerződéstől való vevő általi elállással a szerződés megszűnik a kezdetétől. Az eladó ilyen esetben köteles visszavenni az árut és a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napos határidőn belül visszaadni a vevőnek az áruért kifizetett árat, amit a vevő az áruért fizetett, beleértve azon költségeket is, melyeket a vevő a megrendel áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban adott ki. Az áru visszaszolgáltatásának költségeit a vevő csak abban az esetben fizeti, ha a termék teljes mértékben megfelelt a minőségi követelményeknek és nem volt hibás.
 3. A 3. pont szerinti szerződéstől való elállás esetében a vevő köteles a visszaszolgáltatott árut rendesen becsomagolni és biztosítani úgy, hogy az áru az eladóhoz rongálódás nélkül érkezzen meg. A szóban forgó kötelezettsége megszegése esetén a vevő köteles az eladónak megfizetni azt a kárt, ami így neki keletkezett.
 4. Amennyiben a vevő az árut elkezdte használni és ezt követően elállt a szerződéstől a jelen általános üzleti feltételekkel összhangban, miközben az árun találhatóak a használatának a jelei, a vevőnek nincs joga arra, hogy a vételárat teljes mértékben kapja vissza, hanem csak olyan arányos összeggel csökkentett vételár teljesítésére, amely megfelel az áruhasználat mértékének. Ez nem érvényes akkor, ha a vevő által visszaszolgáltatott áru rongált, ill. hiányos. Amennyiben az áru a vevő által rongálódott meg, a vevőnek nincs joga a vételár visszaszolgáltatására.

 

 1. cikkely

Szállítási és fizetési feltételek

 1. Az áru értékesítése az eladó kiállított mintái, katalógusai, típuslevelei és mintakönyvei szerint történik, melyek az eladó elektronikus üzletének az internetes oldalán vannak elhelyezve.
 2. Az eladó köteles a vevő megrendelését a jelen általános üzleti feltételek 2. cikkelye szerinti szerződéskötéstől számított 21 napos határidőn belül teljesíteni és az árut leszállítani; ezt a leszállítási határidőt a vevő fenntartások nélkül elfogadja.
 3. A vevő köteles az árut azon a helyen átvenni, amely a megrendelésben van feltüntetve. Amennyiben az áruszállítás az eladó részéről késedelembe kerül, az eladó jogosult egyoldalúan meghosszabbítani az áruszállítási határidőt, mégpedig ismételten is, amiről az eladó a vevőnek igazolást ad ki. 14 nap elteltével attól a naptól számítva, amikor a vevő köteles volt átvenni az árut, az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és eladni az árut eladni harmadik személynek.
 4. Az eladó jogosult az adásvételi szerződésben egyeztetett határidő eltelte előtt felszólítani a vevőt az áru átvételére.
 5. Az áru leszállításának a helye a vevő megrendelőjében feltüntetett hely, amennyiben a szerződő felek az adásvételi szerződésben nem egyeznek meg egyéb módon.
 6. Amennyiben az eladó az árut a vevőnek a megrendelésben meghatározott helyre szállítja le, a vevő köteles személyesen átvenni az árut vagy biztosítani azt, hogy az árut egy olyan személy vegye át, akit meghatalmaz a távolléte esetén az áru átvételére, és az áru kézbesítéséről és átadásáról szóló jegyzőkönyv aláírására. A vevő az áru átvételénél köteles igazolni a személyazonosságát.
 7. Amennyiben meg kell ismételni az áruszállítást az amiatt, hogy a vevő nincs jelen a megrendelésben meghatározott helyen, az ezáltal keletkezett minden költséget a vevő térít.
 8. Az áru abban a pillanatban tekintendő leszállítottnak, amikor kézbesítésre kerül a megrendelés kötelező elfogadásában feltüntetett címen, és abban a pillanatban tekintendő átvettnek, amikor az árut a vevő, ill. jogosult képviselője fizikailag átveszi, vagy amikor elutasítja az áru átvételét, amit a szállító kijelöl az áru kézbesítéséről és leszállításáról szóló jegyzőkönyvben.
 9. A vevő közvetlenül a kézbesítésénél köteles ellenőrizni a küldeményt, tehát az árut és a csomagolását. Amennyiben a vevő megállapítja, hogy az áru vagy a csomagolása mechanikusan megrongálódott, köteles ezt a tényt tudatni a fuvarozóval, és jelenléte mellett ellenőrizni az áru állapotát. Ha az áru megrongálódása kerül megállapításra a vevő általi átvételnél, köteles azonnal az áru átvételénél feljegyzést készíteni az árurongálás terjedelméről és jellegéről (kárjegyzék), melynek hitelességét  a fuvarozó nyugtázza. Az így elkészített, az eladóhoz kézbesített feljegyzés alapján az eladó, miután a fuvarozóval lezárta a káreseményt, áruhiba-elhárítást szolgáltathat, az árura kedvezményt adhat, vagy kiküszöbölhetetlen áruhiba esetén a vevőnek új árut szállíthat le.
 10. A vevő minden egyes küldeményhez a számlán e-mailben kapja meg. Amennyiben a megrendelt árura külön garancia vonatkozik, az eladó a vevőnek a garancialevelet legkésőbb az áruval együtt kézbesíti.
 11. A vevő a megrendelt áru vételárát köteles készpénzben megfizetni az áru átvételénél, miközben az eladó az ügyfélnek a fizetésről igazolást állít ki. A másik fizetési mód a fuvarozónak való fizetés. A vevő köteles megfizetni az eladónak a vételárban és/vagy az eladó adásvételi szerződés megkötése idején érvényes árlistája szerinti árat az árukézbesítési költségekkel együtt.

 

 1. cikkely

Reklamációs szabályzat

 1. Ha a megvásárolt árunál hiba észlelhető, a vevőnek joga van reklamálni a hibát, ill. a vevőnél jogot érvényesíteni az áruhiba-felelősségért. A reklamáció helyes elbírálásáért szükséges, hogy az eladó a reklamált árut rendesen átnézze és elbírálja a reklamált hibákat. Ezen célból a vevő köteles a szükséges szinten együttműködni az eladóval.
 2. A vevő köteles az áru használatánál az általánosan ismert szabályok mellett úgyszintén betartani a garancialevélben vagy a használati utasításban meghatározott áruhasználati feltételeket is, az árut a természetes élettartamával összhangban használni és kezelni.
 3. A fogyasztó a reklamációt az eladó társaságának a székhelyén érvényesíti, vagyis a következő címen: Dynava s.r.o., Socháňová 1654/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, mégpedig úgy, hogy a megvásárolt árut az eladóhoz vagy személyesen vagy fuvarozó által juttatja el.
 4. A hibafelelősségből adódó jogok (reklamáció) érvényesítéséhez be kell mutatni a megvásárlásról szóló okmányt. A megvásárlásról szóló okmány bemutatása nélkül az eladó a reklamációs eljárást csak akkor kezdi el, ha a vevő egyéb hiteles módon igazolja, ill. kimutatja, hogy a reklamált árut az eladónál vásárolta.
 5. Az eladó a hibafelelősségből adódó jogok érvényesítését követően a vevőnek ún. reklamációs jegyet ad, melyen feltünteti a vevőről szóló azonosító adatokat, a reklamált áru megjelölését, a reklamált hiba jellemzését, valamint a reklamáció elintézésének feltételezett időpontját is. Távoli, fuvarozó általi árureklamáció esetén az eladó a vevőnek postai úton felesleges halasztás nélkül, legkésőbb a reklamáció elintézéséről szóló okmánnyal együtt igazolást küld a reklamáció fogadásáról és a jelen pont szerinti reklamációs eljárás megkezdéséről.
 6. Az áru értékesítésénél az eladó felel azért, hogy az áru összhangban van az adásvételi szerződéssel, azaz hogy az eladandó dolog minősége és felhasználási tulajdonsága olyan, mint az a szerződésben van megkövetelve, ahogyan az eladó, a gyártó vagy a képviselője által van jellemezve, vagy ahogyan az elvárható az általuk végzett reklám alapján, esetleg ahogyan az szokásos az ilyen fajta dolog minőségénél és felhasználási tulajdonságainál, hogy megfelel a követelményeknek, a jogszabályoknak, a meghatározott megfelelő mennyiségben, mértékben vagy tömegben van, és megfelel annak a célnak, amit az eladó a dolog használatánál feltüntet vagy amire a dolog általában használatos.
 7. Az eladó nem felel a fogyasztó felé a hibákért, ha:
 1. a)        a fogyasztó az áru hibáját saját maga okozta,
 2. b)        a fogyasztó az áru átvétele előtt tudott az áru hibájáról,
 3. c)        a fogyasztó reklamációja ellentétben van az áru jellegével,
 4. d)        kiderül, hogy a fogyasztói adásvételi szerződéssel való ellentétről van szó.
 1. Az eladó nem felel a hibákért:
 1. a)        melyek miatt az áru árából engedményt adott,
 2. b)        melyek az áru és részei külalaki és funkciós változásai, melyek eredete a garanciális időszakon belüli használatból adódó elhasználódásban vannak,
 3. c)        ami a helytelen választás és használat miatti elhasználódás,
 4. d)        ami a célirányosság, kezelés és karbantartás alapelveinek nem betartása miatti elhasználódás,
 5. e)        ami mechanikus megrongálódás
 6. f)        ami illetéktelen személy áruba vagy annak részébe történő beavatkozása miatt keletkezett.
 1. Ha a vevő a termék reklamációját a vásárlástól számított első 12 hónapban érvényesítette, az eladó a reklamációt elutasítással csak szakelbírálás alapján intézheti el; tekintet nélkül a szakelbírálás eredményére nem lehet a vevőtől igényelni a szakelbírálás költségeinek, sem pedig a szakelbírálással kapcsolatos egyéb költségek megtérítését.
 2. Ha a vevő a termék reklamációját a vásárlástól számított 12 hónap után érvényesítette és az eladó elutasította, a reklamációt intéző személy köteles a reklamációintézéséről szóló okmányban feltüntetni azt, hogy a fogyasztó kinek küldheti el a terméket szakelbírálásra. Ha a termék el lett küldve szakelbírálásra a kijelölt személynek, a szakelbírálás költségei, valamint az összes többi ezzel kapcsolatod, célirányosan kiadott költségek az eladó terheli tekintet nélkül a szakelbírálás eredményére. Ha a fogyasztó a szakelbírálással igazolja az eladó hibafelelősségét, újra érvényesítheti a reklamációt; a szakelbírálás ideje alatt nem telik a garanciális időtartam. Az eladó köteles a fogyasztónak a reklamáció újra-érvényesítésének napjától számított 14 napon belül megtéríteni az összes költséget, amit a szakelbírálásra fizetett, valamint az összes ezzel kapcsolatos, célirányosan kifizetett költségeket is. Az újra-érvényesített reklamációt nem lehet elutasítani.
 3. Az eladó köteles a reklamáció elintézéséről írásos okmányt adni, mégpedig legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül.
 4. Az eladó az áru hibáiért a dolog fogyasztó általi átvételétől számított 24 hónapos időtartamig felel, amennyiben az árun, annak csomagolásán, használati utasításában vagy garancialevelében nincs feltüntetve hosszabb időtartam.
 5. Ha használt dologról van szó, a vevő az eladóval megegyezhet rövidebb garanciális időtartamban is, ami nem lehet rövidebb, mint 12 hónap.
 6. Ha a reklamáció javítással lett elintézve, a garanciális időtartam meghosszabbodik a reklamáció érvényesítésétől addig a napig tartó időtartammal, amikor a fogyasztó köteles átvenni az árut a javítás befejezését követően, mégpedig abban az esetben is, ha ezt a vevő nem tette meg. A reklamáció távolra történő érvényesítése esetén a garanciális időtartam meghosszabbodik addig a napig, amikor a megjavított áru el lett küldve a vevőnek.
 7. Amennyiben a reklamáció elintézése a hibás áru hibátlan árura való cseréjével történt, az új árura vonatkozóan az új garanciális időtartam az új dolog átvételének napjától vagy attól a naptól kezdődik, amikor az ügyfél köteles volt átvenni a dolgot a reklamáció elintését követően.
 8. Amennyiben azon hibás áru reklamációját, amelyért az eladó felel, nem garanciális időtartamban érvényesítették, megszűnik a hibafelelősség joga.
 9. Az olyan áruhibáknál, melyeket a fogyasztó a garanciális időtartam folyamán érvényesít, a kiküszöbölhető hibáknál joga van arra, hogy a hiba ingyen, rendesen és időben legyen kiküszöbölve. Az eladó a hibát köteles felesleges halasztás nélkül eltávolítani. A hiba eltávolítása helyett akkor követelheti a dolog cseréjét, vagy ha a hiba csak a dolog részét érinti, a rész cseréjét, ha ezáltal a vevőnek nem keletkezik aránytalan költsége az áru árára vagy a hiba komolyságára való tekintettel.
 10. Az eladó a hibaelhárítás helyett mindig kicserélheti a hibás dolgot egy hibátlanra, ha az a vevő részére nem okoz komoly nehézséget.
 11. Az olyan hibáknál, amit nem lehet kiküszöbölni és amely akadályozza azt, hogy a dolgot lehessen rendesen használni mint egy hiba nélkülit, a vevőnek joga van:
 1. a)  a dolog cseréjére (az eladó köteles kicserélni a dolgot) vagy
 2. b)     joga van elállni a szerződéstől és kérni a vételár visszaszolgáltatását (az eladó köteles a vevőnek visszaadni a megfizetett vételárat).
 3. c)      a lehetőség kiválasztására.
 1. Ha a hiba elhárítható, viszont a hiba ismételt észlelésénél a javításnál (legalább két előző javítás ugyanazon hibával) vagy több hiba miatt (a reklamáció érvényesítése idején az árunak egyidőben legalább három különböző, eltávolítható hibája van) a vevő nem tudja rendesen használni az árut, joga van a dolog kicserélésére vagy joga van elállni a szerződéstől és kérni a vételár visszaszolgáltatását.
 2. A vevőnek a kiküszöbölhetetlen hibáknál lévő jogával azonos jogai vannak abban az esetben is, ha a hibás áru javítása nem történt meg a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napos időtartamban.
 3. Ha más elháríthatatlan hibákról van szó, melyek nem akadályozzák a dolog rendes használatát, a vevőnek joga van a hiba jellege szerinti arányos kedvezményre a dolog árából. Az eladó köteles kedvezményt adni az árból, ill. visszaadni a már megfizetett vételár egy részét.

 

 1. cikkely

Személyes adatok védelme

 1. Az eladó kijelenti, hogy az összes személyes adat bizalmas, felhasználásuk csak a vevővel megkötött szerződés teljesítése megvalósításához történik majd, és egyéb módon nem lesznek közzétéve, harmadik személynek szolgáltatva és hasonló, kivéve a megrendelt áru szállításával (a név és a szállítási cím tudatása), a fizetési kapcsolatával vagy a szolgáltatásokkal való elégedettség felmérésével kapcsolatos szituációkat. Azon személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és mentése, melyeket a vevő az eladónak szolgáltatott a megrendelés teljesítése céljából, a Szlovák Köztársaság érvényes törvényeivel összhangban történnek, az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz., 2016. április 27-i keltezésű, a személyes adatok védelméről szóló, egységes szerkezetben érvényes Rendelete értelmében. A vevő az eladónak beleegyezését adja a szóban forgó személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására a megkötendő adásvételi szerződés tárgya teljesítésének a céljaira, mégpedig addig, amíg írásban nem fejezi ki az eltérő véleményét az ilyen feldolgozással. A vevőnek jogában áll hozzáférni a személyes adataihoz, és joga van azok kijavítására, beleértve további törvényes jogokat is ezekhez az adatokhoz, mégpedig írásban, e-mailben, formanyomtatvány által vagy telefonon. És formanyomtatvány által a következő oldalon: https://www.bavord.hu/ kapcsolat/

 

 1. cikkely

Záró rendelkezések

 1. Az eladó fenntartja a jogát a jelen általános üzleti feltételek módosítására. Az általános üzleti feltételekben történő módosítás írásos tájékoztatásának a kötelezettsége akkor teljesített, amikor ez felkerül az eladó elektronikus üzletének az internetes oldalára.
 2. A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a köztük zajló kommunikáció főként e-mailüzenetek formájában, ill. levélküldemények által valósul majd meg.
 3. A jelen általános üzleti feltételek által nem szabályozott viszonyokra a Polgári Törvénykönyv, a 22/2004. sz., az elektronikus üzletről és a 128/2002 sz., a belső piac fogyasztóvédelmi ügyekben történő állami ellenőrzéséről és némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény megfelelő rendeletei vonatkoznak, a 284/2002 sz., a későbbi előírásokkal egységes szerkezetben érvényes törvénnyel és a Küldeményezési értékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi törvénnyel egységes szerkezetben érvényes törvénnyel egységes szerkezetben. A jelen általános üzleti feltételekkel nem szabályozott, az eladó és a vevő között keletkezett viszonyokra, amely vevő kereskedelmi társaság vagy természetes személy - vállalkozó, a Kereskedelmi Törvénykönyv megfelelő rendelkezései vonatkoznak.
 4. A jelen általános üzleti feltételek a vevővel szemben a vevő elektronikus megrendelésének elküldésével lépnek hatályba.
 5. A vevő a megrendelés elküldésével nyugtázza, hogy a jelen általános üzleti feltételeket elolvasta és ezekkel teljes mértékben egyetért.

 

 

 1. cikkely Viták alternatív megoldása
 2. A vevőnek - fogyasztónak - joga van az eladóhoz fordulni orvoslás kérésével (e-mailben az info@bavord.hu címre), ha nem elégedett azon móddal, amellyel az eladó elintézte a reklamációját, vagy ha úgy gondolja, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó erre a kérelemre elutasítóan válaszol, vagy nem válaszol rá az elküldésétől számított 30 napon belül, a fogyasztónak joga van kérvényt benyújtani a panasz alternatív megoldása alanyának (a továbbiakban csak PAM alany) a panasz alternatív megoldásának megkezdésére a 391/2015 sz. törvény szerint. A PAM alanyok a 391/2015 sz. törvény 3.§-sa szerinti szerek és jogosult jogi személyek. A kérvényt a fogyasztó a 391/2015 sz. törvény 12.§-sa szerint meghatározott módon nyújthatja be.
 3. A fogyasztó a panaszt benyújthatja a panaszok alternatív megoldásának RSO platformja által is, amely online elérhető itt:http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 4. A panaszok alternatív megoldását csak az a fogyasztó - természetes személy használhatja ki, aki a fogyasztói szerződés megkötésénél és teljesítésénél nem jár el a vállalkozói tevékenysége, munkavállalása vagy foglalkozása tárgyában. A panaszok alternatív megoldása csak a fogyasztó és az eladó közti panaszokra vonatkozik, amely panaszok a fogyasztói szerződésből adódnak vagy a fogyasztói szerződéssel kapcsolatosak. A panaszok alternatív megoldása csak a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozik. A panaszok alternatív megoldása nem vonatkozik azokra a panaszokra, melyeknek a vitaértéke nem lépi túl a 20 EUR összeget. A PAM alany a fogyasztótól a panasz alternatív megoldásának megkezdésért járó illeték megfizetését maximálisan ÁFA-val együtt 5 EUR összegig kérheti.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.